Vul je gegevens in om een account aan te maken.

 • 1. Email and password.
 • 2. Naam en geboortedatum
 • 3. Klantnummer
 • (optional)
 • 4. Nieuwsbrief en voorwaarden
 • ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

  De consument heeft het recht aan ad Bibendum BVBA mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product door middel van een aangetekend schrijven te richten aan de ad Bibendum BVBA. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar ad Bibendum BVBA door de consument vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod of er niet werd voldaan door de verkoper aan zijn informatieverplichting.

  ________________________________________

  Ondernemingsgegevens:
  ad Bibendum BVBA
  Alfajetlaan 2220, 3800 Sint Truiden
  BE 0461 685 059
  info@ad bibendum.be
  www.adbibendum.be
  0032(0)11/26.27.00
  BE 0461 685 059
  IBAN: BE 42 6451 1928 2854 - BIC:JVBA BE 22

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De elektronische webwinkel van ad Bibendum BVBA, een importeur en distributeur van wijnen met maatschappelijke zetel te Alfajetlaan 2220, 3800 Sint Truiden (België), BTW BE 0461 685 059, RPR Sint Truiden, (hierna 'ad Bibendum’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om wijnen, alcoholische dranken en olijfolie online aan te kopen.

  Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij ad Bibendum.

  De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

  Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raad plegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
  Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  De geafficheerde prijzen zijn inclusief de geldende accijnzen en heffingen in België. Afhankelijk van de fungerende nationale wetgeving van het land van levering en facturatie zullen de daar geldende accijnzen en andere heffingen voor het verschil in rekening gebracht worden. Zo is het verschil met Nederland €0,12 exclusief btw per fles wijn van 0,75 liter.

  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.

  Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze kantoor.

  ad Bibendum is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ad Bibendum is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

  ad Bibendum is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

  Artikel 4: Online aankopen

  Alleen personen boven de 18 jaar kunnen on-line aankopen.

  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door na de ‘login’ op de ‘betalingsbevestiging’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van ad Bibendum voor zover de bestelling kan worden aanvaard (onder verwijzing naar art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats. Eventuele leveringskosten worden duidelijk in de webshop geafficheerd.

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  - via kredietkaart
  - via bankkaart

  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ad Bibendum.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ad Bibendum te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 6: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit gebrek wordt vastgesteld, op straffe van verval van elk recht (of met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding).

  Artikel 7: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

  Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@adbibendum.be) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ad Bibendum, Alfajetlaan 2220, 3800 Sint Truiden.

  De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten worden vervangen en worden opgezonden naar de koper.

  Wijnen en dranken moeten in de originele fles en verpakking worden teruggebracht.

  Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

  Artikel 8: Verzakingstermijn

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

  De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

  Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@adbibendum.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ad Bibendum, Alfajetlaan 2220 ,3800 Sint Truiden. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, UPS) te worden terugbezorgd in een goed beschermende verpakking. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar ad Bibendum door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen met de bijbehorende factuur.

  Opengemaakte flessen zullen in geen geval worden teruggenomen, uitgezonderd flessen met kurk smaak; deze worden teruggenomen indien de flessen vol zijn en de wijn in de originele fles zit.

  Artikel 9: Privacy

  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

  Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.

  ad Bibendum houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@adbibendum.be.

  Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door ad Bibendum om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 11: Klantendienst

  De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)11/26.27.00, via e-mail op info@adbibendum.be of per post op het volgende adres ad Bibendum webshop, Alfajetlaan 2220, 3800 Sint Truiden.

  Artikel 12: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ad Bibendum. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

  ad Bibendum kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

  Artikel 13: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

  Artikel 15: Algemene bepalingen

  Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

  De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

  ad Bibendum stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

  ad Bibendum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. ad Bibendum draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

  ad Bibendum is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

  Artikel 16: Intellectuele eigendom

  Alle onderdelen van de site van ad Bibendum, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van ad Bibendum.

  Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ad Bibendum.

Volgende