DISCLAIMER

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over ad Bibendum BVBA en de door ad Bibendum BVBA aangeboden producten. ad Bibendum BVBA levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. ad Bibendum BVBA behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ad Bibendum BVBA.

ad Bibendum BVBA sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij ad Bibendum BVBA en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van ad Bibendum BVBA. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen ad Bibendum BVBA en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan ad Bibendum BVBA worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om ad Bibendum BVBA in staat te stellen uw vragen, bestellingen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.